در سرزمینی که زنانش تمام شرافت من را به جیبم میدانند

بی شرف باشم اگر تمام خاطراتم رابه "دوپستان درشت سخت نفروشم".

بگذار فروغ هم توی گور بلرزد.

دیگر فروغ هم نمیتواند بگوید "مرا به حرکت کرمی در خلع گوشتی چکار".

نمام روسپیان شهر را خبر کنید مردی تمام مردانگیش را حراج کرده است...

""دوست عزیزم محمدحسین ""