لاک غلط گیر را برمی دارم و "تو" را از تمام خاطراتم پاک می کنم . . ." ت