غرق شدن زیادی در تو

مانند خندیدن است

خندیدن هایی که بیش از حد ان باعث سرفه های من می شود!