حقيقت دارد!

كافيست چمدانهايت را ببندي تا حاضر شوند، همه

براي از ياد بردنت!

آنكه بيشتر دوستت دارد،بيشتر!