بدون اینکه “مار” ی در کار باشدمزه ی “زهرمار” را میچشم وقتی نیستی…

بامن تلخ نزن ! من خودم "زهرمارم"  . . ..!!!!!

غرورم تمان هستی من است غرورم را نشانه بگیری ،هستی ات را به آتش میکشم !