امشب ا  اون شبای بارونیه!

همون شبایی که بالشم خیس میشه از اشک !

همون شبایی که تنهایی خودش رو بهم یاداوری میکنه!

از اون شبا که به همه ی دونفره ها حسادت میکنم!

از اون شبا که دلم واسه خودم تنگ میشه!sad

امشب بارونیه و هوا غمه!