ببین عزیزم هرچقدر هم که گنده تر بشی !

تازه میشی بادیگارد من! 

پس عقب واستا!