ببین عزیزم هیچوقت از دیدنت با کس دیگه ای ناراحت نمیشم! 

آخه مامانم یادم داده عروسکامو بدم  به بدبخت بیچاره ها!