هــِ ـے روزگـــ‗__‗‗__‗‗__‗ار

مـَــטּ بـــﮧ קَ کـــ ...

פֿـــودِتـــ פֿــَــســتـٍــﮧ نـــشُــد ـے

از دیــدטּٍ تـــصـویـــرٍ تــــکــراریـــﮧ درد کـــشـیـدטּٍ مـَــטּ؟؟