دلم اونی رو میخواد که وقتی میگم میخوام جیغ بزنم. . .نگه هیس زشته بگه:

1

2

3

اونی که وقتی باهاش میرم دریا. . .نشینیم یه گوشه حرف بزنیم و دریا رو نگاه کنیم. . .

اب بپاشیم تو صورت هم. . .

نترسیم از حرف مردم زندگی خودمه دلم میخواد دیوونه باشم. . .

کسی که وقتی بارون میزنه باهاش بدون چتر زیر بارون قدم بزنم. . .

وقتی بارون شدید شه بگه وای چه بارونی. . .

بعدم کاپشنوشو بگیره بالاسرمون و بدوییم. . .وبگه یکی از یکی دیوونه تر

بعدش بزنیم زیر خنده و منم عشق کنم از خندش. . .

کسی که وقتی میریم مهمونی حواسش بهم باشه. . .

وقتی مجبورم یه جمع کسل کننده و حرفای خاله زنکیشونو تحمل کنم بهم اس بده. . .

قیافشو داره زجر میکشه هااا پاشو بریم خونه عزیزم. . .

خندم بگیره با خنده نگاهش کنم چشمک بزنه. . .

بعدم با هزار بهونه از اون مهمونی خلاص شیم . . .

و وقتی اومدیم بیرون با بزنیم زیر خنده. .

و نصفه های شب خیابونا رو با هم دور بزنیم. . .

و به چیزای الکی بخندیم. . .کسی که بی دلیل بپرم بغلش. . .کسی که در کنارش خود خودم باشم. . .(!)