الو؟ منزلـ خداستـ؟

اینـ منمـ مزاحمیـ که اشناستـ

هزار دفعه اینـ شماره را دلمـ گرفته استـ ولی هنوز پشتـ خطـ درانتظار یکـ صداستـ

شما که گفته اید پاسخ سلامـ واجبـ استـ به ماکه میرسد حسابـ بنده هایتانـ جداستـ؟

الو….

دوباره قطعـ و وصلـ تلفنمـ شروع شد خرابیـ از دلـ منـ استـ یاکه عیبـ سیمـ هاستـ؟

چرا صدایتانـ نمی رسد کمی بلندتر صدایـ من چطوره؟

خوبـ وصافـ و واضحـ و رساستـ؟

اگر اجازه میـ دهیـ برایتـ درد و دلـ کنمـ شنیده ام که گریه برتمامـ دردها شفاستـ

دلـ مرا بخوانـ به سویـ خود تاکه سبکـ شومـ پناهگاه اینـ دلـ شکسته خانه ی شماستـ

الو.

مرا ببخشـ بازهمـ مزاحمتـ شدمـ دوباره زنگـ میـ زنمـ

دوباره تاخدا خداستـ!

به طرز دلـــهره آوری ، آرامم!

در سرزمینی که زنانش تمام شرافت من را به جیبم میدانند

بی شرف باشم اگر تمام خاطراتم رابه "دوپستان درشت سخت نفروشم".

بگذار فروغ هم توی گور بلرزد.

دیگر فروغ هم نمیتواند بگوید "مرا به حرکت کرمی در خلع گوشتی چکار".

نمام روسپیان شهر را خبر کنید مردی تمام مردانگیش را حراج کرده است...

""دوست عزیزم محمدحسین ""

                           گفتی : “منو فراموش کن

                                ” اما بپرس “

                       ارزش به یاد موندنو داری ؟؟؟”

تکرآره خیاطـــے هآیــــہ تکرآری ام زیآد شده..

من سآل هاست سوزن و نخ هآیم رآ وصلــــہ ی ایـטּ دلــــہ لآ مذهب کرده امــــ

نوزده -19- سالــــہ ام...ــ

امآ این روزهآ چشمآنم سوراخــــہ سوزלּ را هم بــــہ زور میبیند..

نمــے دانم ضعفہ چشمآنم از چشم بــــہ راهـــے هآست..

یآ از بارآنــــے هآیہ زیر زمینـــے ام..

امشبــــ منــــے کــــہ عآدتـــہ شبهآیم دوختن بود.. دیگر از عمقــــہ احسآسم بریده ام

دلخوشــــے هآ را از کجآ بیآورمــ؟!

نمـــے دآنم دلخوشــــہ دوستآنـــے شوم کــــہ

در جوآبــــہ پیامک هآیشآن سلآم خوبـــے چــــہ خبر را یکـــے مـــے کنند

تآ بیشتر شآرژ بمآند برایــــہ همآن مخآطــبــــہخاصــ

یآ دلخوشــــہ بچــــہ محل هایـــے شومـــ کــــہ

از تمآمــــہ سرگرمـــے هآیــــہ پسرآنــــہ فقط בפֿـــتـَر بازے اش رآ بلد انـــد..

من پسره همسآیہ رآ تنهآ یک بآر نآراحت دیدمـــ آלּ هم وقـتـــے کــــہ یک دختر به او پآ ندآد!

بعضـــے وقت هآ بـــہ خودم مـــے گویم تو اشتباهـــے XY شدی!

و گاهـــے بــــہ خُـכآ مــ گویم کآش این آزادیـــہ پسرآنـــہ ام هدیـــہ ی یکـــ چادری ات مــــے شد

پســـر کہ باشـــے:

بــــہ اتهآمــــہ این کــــہ آلتتـــ گاهـــے تشنــــہ پُر کردنہ یکـــ شکآف میشود... تنهآیت میگذآرند..

تو هَوَســـ بازی متآسفآنہ

بہ قولہ همآن پسره همسایہ مـــے گفت من پس فردآ مدیونہ آلتم نیستم!

هرجآیـــے کہ خواست رفتہ ام

این روزهآ کہ پسرهآ دینہ شآن رآ ادآ میکنند..

من مانده ام و همین سوزنــــے کہ بآید منتظر شوم مادر بزرگم برآیم نخ کند

نمـــے دآنم.. اصلا همآنــے کہ قبلا گفتمــــ:

من اشتباهـــے پسر شدم

           بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی . . .

                   دلت بگیره ولی دلگیری نکنی . . .

                   شاکی بشی ولی شکایت نکنی . . .

                گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن . . .

                خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری . . .

                خیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیری !

                 خیلی ها دلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی . . .

 

شاید آنروز که سهراب نوشت:تا شقایق هست زندگی باید

کرد,خبر از دل تنگ گل یاس نداشت.باید اینطور نوشت :

هرگلی هم هستی چه شقایق چه گل پیچک و یاس 

                        " زندگی اجبار است..."

اینروزا برد با کسیه که بی رحم باشه....

از دلت که مایه بزاری مثل من میسوزی

 

 

نمیدونم چی بگم حرفها زیاده اگه نفس کش بده...

اینروزا حتی نمیدونم وقت کی میگذره

دیر یا زود؟

اصلا نمیدونم چند شنبه هست؟ چندم کدوم ماه از سال؟

دیروز متولد شدم و امروز میمیرم...

                "مرگ"

یچیزی شبیه به رهایی از بند یه چیز ساده اما لذت بخش...

خوش به حالت پدر بزرگ رفتی دنیای آنطرف را دیدی ..من را با خود ببر

الان ساعت چنده؟1,2,3؟چه وقت از این روزای طولانیه؟

من زنده ام؟نه مردم...اره اره مردم جسمم تکون میخوره با یه روح مرده

خدایا کمکم کن . حرف زیاده ,نفس کش نمیده...